Enquirer Home Page | Twitter | Back to Improbable Island
 

Shinigami

Shinigami1) wa kyougenkigo da. Anata wa hontouni desunooto wo mita dewa nai. Sore wa kakuu no mono deshika nakatta no da. Mondai wa, sukepuchikku no ego to ota no ego no shoutou da. Kokugaku no nyuansu ga wakaranai kuse ni, jibun no sujitade no hou ga tadashii to iiharu tenshin na ota da2)3)4).

1) Gesundheit!
2) And as such, perhaps it's better to maintain the spirit of the Island by keeping other fandoms out of it.
3) A-freaking-men.
4) Unless you can read Japanese, in which case you probably get a by.
 
Logged in as: Guest (Guest)
shinigami.txt · Last modified: 2017/05/28 03:35 (external edit)